Notulen Algemene Ledenvergadering van 24-10-2016

Aanwezig van het bestuur :
Ina Hageman ( Voorzitter )  Ben Sebel ( Voorzitter ) Jolande Zuijderduijn ( Penningmeester ) Yvonne van der Sluis ( Secretaris )

Aanwezige Leden :
Jonker, P. Keijzer, J. Zuijderduijn, S. v/d Sluis, M. v Rugge, I. Hagemann, I. de Jong, van Luitgaren, Q van Luitgaren, B. Sebel, M. Cornelissen, W. Knol, D. Mesker, A. Sebel, v/d Sluis, l. den Dulk, L. de Jong, S. Rugge, R. Knol, K. Reinders, Y. v/d Sluis, K. den Dulk, Mesker, C. de Graaf.

Afwezig met bericht van kennisgeving:

Dames Recreanten ivm wedstrijd, R. Soler, A. Hagen, E. Werkhoven, C. Werkhoven, v/d Velde, B. v Loon, A. Heijster.

Er zijn24 stemgerechtigde leden aanwezig wrmee het vereiste aantal leden aanwezig is om de vergadering rechtsgeldig te verklaren.

1)  Opening :

 • Voorzitter Ina Hageman opent om 20.10 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2)  Wijziging Agenda :

 • Geen wijzigingen.

3)  Notulen A.L.V. Oktober 2016 :

 • De notulen geven geen aanleiding tot op- en of aanmerkingen en worden door de aanwezige leden goedgekeurd.

4)  Ingekomen stukken :

 • Afmeldingen van leden.
 • Jaarverslagen van alle commissies, daaromtrent zijn geen vragen naar voren gekomen.
 • Nieuwe website : Alles via Edwin Werkhoven sturen bv: quiz-avond en klaverjas avonden dan zet hij het op de website met eventueel een inschrijfformulier erbij en Facebook loopt ook via Edwin.
 • Graag teamfoto’s van de senioren aanleveren voor de website.
 • PP&PR : vriendenloterij 51 loten, nieuwe sponsor Specsavers, Jumbo actie.
 • PP&PR heeft een nieuw lid erbij Jeroen Ruijzing.

5)  Vacatures :

 • Extra functie bij penningmeester / het innen van de contributie.

6)  Financieel verslag :

 • Jolande geeft uitleg met betrekking tot het financieel verslag.

7)  Voorstellen en mededelingen vanuit het bestuur :

 • Wat te doen met Jeu de Boules baan ?  / Ben gaat informeren bij gemeente voor Panna / Basketbalveldje.

8 )  Rondvraag :

 • Reserve shirts voor de jeugd teams ? Vraag wordt meegenomen naar bestuur en tc.
 • Bardienst eventueel op website vermelden ?

9 )  Sluiting :

Om 20.47 uur sluit Ina Hageman de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst. Tenslotte biedt zij alle leden aan om nog een drankje te nuttigen op kosten van HVOS.